Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant (klant). De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 2. De goederen worden op risico van de koper tot op de plaats van installatie gebracht.
 3. Tot aan de integrale betaling van het werk blijven de, in het kader van de verkoop, afgeleverde goederen, ontwerpen, producten, ideeën en pakketten onze eigendom, en dit zelfs na hun incorporatie.
 4. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de verkoper, de verkoop geacht wordt definitief aanvaard te zijn.
 5. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de verkoop bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de verkoper, zoniet worden zij geacht te zijn aanvaard.
 6. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
 7. De facturen dienen binnen de 8 dagen te worden betaald via overschrijving op rekeningnummer BE47 0688 9359 8480 en zonder korting.
 8. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zijn niet binnen de 8 dagen na factuurdatum worden betwist bij aangetekend schrijven.
 9. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar.
 10. In geval van niet-betaling van de openstaande facturen, heeft de verkoper het recht nieuwe leveringen van diensten en goederen op te schorten.
 11. In geval van niet-betaling van de openstaande facturen, heeft de verkoper het recht de hosting met alle daarop draaiende diensten zoals e-mail en website offline te zetten en dit tot de betreffende facturen vereffend zijn.
 12. In geval van wanbetaling van de factuur 30 dagen na vervaldag, zal ten titel van conventionele schadevergoeding het openstaand bedrag verhoogd worden met 15%, met een minimum van 125 EUR, en dit van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijk ingebrekestelling is vereist.
 13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 14. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verbandhoudende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald.
 15. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper bevoegd, met name de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde of de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

Door verder te surfen op onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.